fbpx

Købsbetingelser

Generelt om køb & rettigheder

Handelsbetingelser som er beskrevet på denne side gælder – medmindre andet er aftalt skriftligt – ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra Unik Branding:

Unik Branding v/ Katharina Kopranen
CVR-nr: 41520345
Søleddet 13, 4180 Sorø
+45 21546248
mail@unikbranding.dk

Som kunde hos Unik Branding har du brugsretten og en tidsubegrænset, vederlagsfri licens til alt fremsendt materiale. Unik Branding har dog alle rettigheder til alle arbejdsfiler samt grafiske elementer, layout, tekst, billeder og video, der helt eller delvist er udarbejdet af Unik Branding. Det gør sig også gældende selvom, at materialet er fremstillet efter guidelines fra kunden og tilpasset dennes behov og ønsker.

Unik Branding kan, medmindre andet er aftalt specifikt, bruge alt udarbejdet materiale til markedsføring både digitalt og analogt, blandt andet på sociale medier og eget website www.unikbranding.dk

Under samarbejdet vil Unik Branding løbende fremsende arbejdsfiler og inspirationsmateriale. Dette materiale er fortroligt og må på intet tidspunkt deles med tredjepart eller fremvises på kundens sociale medier, medmindre andet er skriftligt aftalt. Øvrigt tilsendt materiale, såsom tilbud, modeller, workshopmateriale og lignende – trykt og digitalt – er ligeledes personlig og må ikke overdrages.

Alle produkter og materiale må ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Unik Branding. Firmanavnet Unik Branding og Katharina Kopranens navn må ikke anvendes i reklame- eller referencemæssig øjemed uden skriftlig tilladelse.

Priser & betaling

Ved køb af designpakker betales det fulde beløb, når den indledende brandworkshop er afholdt og før den kreative udviklingsproces igangsættes. Ved køb af forløb og sessioner betales det fulde beløb forud. Eventuel ratebetaling skal aftales skriftligt før samarbejdet påbegyndes. Første rate faktureres altid forud, hvorefter de resterende rater som udgangspunkt faktureres månedsvis. Alle rater skal være betalt til skriftligt aftale tid. Kunden faktureres per e-mail. Betalingsfristen er netto 8 dage fra fakturadatoen, medmindre andet er aftalt. Ved udeblivende betaling vil kunden modtage et par venlige betalingspåmindelser uden gebyr inden rykkerskrivelser udsendes. 

Ved betaling efter forfald forbeholder Unik Branding sig retten til at tilskrive renter på 0,70% pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100 DKK pr. rykker. Rykkere vil ligeledes blive tilsendt via e-mail. Såfremt kunden ikke betaler på trods af rykkerproceduren, vil det skyldige beløb blive videregivet til inkasso uanset beløbets størrelse. Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.

Adgang til samtlige ydelser tilknyttet produktet bortfalder tidligst 2 dage efter manglende betaling.

Unik Branding forbeholder sig retten til at ændre timetakster samt materialepriser for fremtidige arbejdsopgaver. Kunden informeres skriftligt før arbejdet påbegyndes.

Unik Branding er berettiget til at opkræve betaling for ekstraarbejde, som kan tilskrives ved: 

1) at kunden ønsker ændringer efter at arbejdet er påbegyndt.
2) at kunden ønsker rettelser, der går ud over inkluderede korrekturgange.
3) aftalt ad hoc levering.

Alle priser er ekskl. moms.

Levering & mangler

Levering af færdigt materiale leveres ofte via WeTransfer og øvrige digitale portaler, og det er kundens ansvar at downloade det rettidigt. Når Unik Branding har overleveret materialet til kunden, er det op til Unik Branding hvorvidt og hvor længe materialet opbevares på interne servere. Unik Branding er ikke ansvarlig for at kunne gensende materiale. 

Kunden er forpligtet til at undersøge det færdige, overleverede materiale samt ydelsen og gøre opmærksom på eventuelle mangler senest 5 hverdage fra modtagelsen. Unik Branding har intet ansvar for fejl og mangler, såfremt kunden ikke skriftligt har gjort opmærksom på disse krav/ønsker ved arbejdet påbegyndelse eller i forbindelse med korrekturgange. Såfremt fejlene påhviler Unik Branding, vil fejlene afhjælpes vederlagsfrit, såfremt dette kan tilrettes inden for rimelig tid. Dog kan kunden ikke gøre andre beføjelser gældende i denne forbindelse. 

Fortrydelse af bestilling eller flytning af session/workshop

Har du booket en online session og har brug for at annullere eller flytte din reservation, kan dette gøres uden omkostninger for dig indtil 24 timer inden sessionen. Ved aflysning senere end 24 timer inden sessionens start, faktureres sessionen fuldt ud. Udeblivelse fra sessionen uden forudgående afbud faktureres ligeledes fuldt ud.

Ved aflysning af en fysisk workshop skal dette gøres tidligere end 7 dage før arrangementet. Ved aflysning senere end 7 dage før workshoppen forbeholder Unik Branding sig retten til at fakturerer 50 % af det fulde beløb samt udgifter til forud-booket mødelokation og forplejning.

Unik Branding forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr på 2000 DKK, såfremt kunden ikke overholder aftalte deadlines for materialeoverlevering samt nødvendig feedback på korrekurgange og ikke informerer herom senest 5 dage forinden aftalte deadline. Dette sker på baggrund af tabt arbejdsfortjeneste og allerede afsatte timer for Unik Branding. 

Såfremt en opgave er påbegyndt og kunden ønsker at udskyde hele projektet eller dele af projektet mere end tre måneder, forbeholder Unik Branding sig retten til at afslutte samarbejdet og fakturere det fulde beløb. Ved uskydelse af et projektet, er det kundens eget ansvar at kontakte Unik Branding angående genoptagelse indenfor tremåneders fristen. 

Såfremt kunden ikke er kontaktbar eller ønsker at afslutte/anullere et givent projekt før tid/før materialet er færdigt, forbeholder Unik Branding sig retten til at afslutte processen og fakturere det fulde beløb.

Ansvar

Ved at handle med Unik Branding accepterer og forstår du, at du alene er fuldt ansvarlige for dine handlinger, dit fremskridt og dine resultater, som er afhængige af personlige faktorer og ikke begrænset til dine personlige evner, økonomiske muligheder, din viden, livssituation og dit kommitment. Mentoring og sparring samt dine handlinger på baggrund af Unik Brandings hjælp og produkter er på eget ansvar.

Du har desuden ansvaret for egen patent- og varemærkeregistrering samt at loven om ophavsret og brugsret overholdes.

Unik Branding er ikke ansvarlig overfor kunden ift. indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill. Unik Branding er ikke ansvarlig for, at kundens ydelser opfylder lovgivning eller standarder, eller kan anvendes til et bestemt formål, medmindre parterne udtrykkeligt har aftalt andet skriftligt eller pr. e-mail. Kunden er ansvarlig for lovligheden af produkternes indhold og udformning i både offentligretlig og privatretlig henseende.

Unik Branding er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer, såsom websites og webhotel. 

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, Unik Branding behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet.  

Du er velkommen til at rette henvendelse herom til: mail@unikbranding.dk 

Hvis du vil klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Købsbetingelser er opdateret marts 2024